Ponuka v školskom roku 2017-18

Záujmové útvary : 1x týždenne 2 -  60 minútové hodiny  spravidla v čase: 14:00-16:00 hod.

100,-€(50,-€ pri odovzdaní  Vzdelávacieho poukazu  do 22.9.)

Poplatok treba  uhradiť  do 30.9.2015 na č. účtu: 0351783385/0900 VS:201516, do správy pre prijímateľa treba uviesť meno dieťaťa a názov krúžku. V prípade neuhradenia poplatku sa krúžok neotvorí.

 

1.(v budove ZŠ pre žiakov ZŠ KNT, po uhradení členského príspevku  od 1.októbra)

Ročný poplatok: 100,-€(50,-€ pri odovzdaní  Vzdelávacieho poukazu do 22.9.)

Poplatok treba  uhradiť  do 30.9. v prípade neuhradenia poplatku  minimálne 17 členov  v termíne sa krúžok neotvorí-na základe žiadosti zákonného zástupcu je možné dohodnúť iný termín platby

 

2.(v budove Čítankova – bývalá stará škola, po uhradení členského príspevku    od 1.októbra)

  • FILMOVÝ KLUB – utorok 14:00- 16:00 ( 2D a 3D  projekcia )

3. pre žiakov ZŠ Košťany nad Turcom bez poplatku s podporou obce v mieste trvalého bydliska žiaka : Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter, Trebostovo, Žabokreky s použitím vzdelávacieho poukazu

  • PÍSMENKOVÁ POLIEVKA 
  • DIGIMAKER 

tl_files/centrum/pismenkova polievka abc martin 2017-18 - kopia.png

 

SCVČ ABC organizuje pre deti a mládež:

 

  • pravidelnú záujmovú činnosť
  • jednorazové podujatia
  • výlety a exkurzie
  • súťaže
  • dopravnú výchovu
  • divadelné a filmové predstavenia
  • prázdninové aktivity